Säännöt

SÄÄNNÖT                                                       Rekisterinumero 199796

LAPSUUDENTUTKIMUKSEN SEURA RY                                 

FINLÄNDSKA SÄLLSKAPET FÖR BARNDOMSFORSKNING RF

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT                                                           

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lapsuudentutkimuksen seura ry, Finländska sällskapet för barndomsforskning rf ja epävirallisesti englanniksi Finnish Society for Childhood Studies. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Toimialueena on koko Suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää monitieteistä ja monialaista lapsi- ja lapsuudentutkimusta Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja konferensseja
 • tiedottaa ja muilla tavoin edistää lapsuudentutkimuksen yhteiskunnallista näkyvyyttä
 • kehittää ja harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa
 • ylläpitää suhteita ulkomaisiin alan järjestöihin, sekä
 • pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia, testamentteja ja apurahoja sekä kerätä varoja alan julkaisutoiminnan kautta, jäsenmaksuilla ja järjestämiensä tilaisuuksien osallistumismaksuilla. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistys voi myös kutsua kunniajäseniä.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset ja kannatusjäsenet hakemuksen perusteella.

Yhdistys voi vähintään kolmen jäsenen ehdotuksesta kutsua kunniajäsenekseen koti- tai ulkomaalaisen henkilön. Perusteltu esitys kunniajäseneksi kutsumisesta on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, joka esittelee asian yhdistyksen kokoukselle. Yhdistyksen kokous päättää kunniajäsenen hyväksymisestä.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti joko postitse tai sähköpostilla hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on toiminut yhdistyksen tarkoituksia vastaan tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittavia jäsenyyden ehtoja. Jos jäsen haluaa anoa vapautusta jäsenmaksusta määräajaksi, on anomus tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää työttömyyden, sairauden tai muun sosiaalisen syyn perusteella.

5§ Jäsenmaksu
Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävien liittymismaksujen ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 3-8 yleisvarajäsentä. Hallituksen kokoonpanossa pyritään alueelliseen kattavuuteen.  

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus voi kokoontua myös sähköisesti kaikkien hallituksen jäsenten siihen suostuessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus, kukin yksin.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 (neljätoista) vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle joko postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

10§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-kesäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.  

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

11§ Vuosikokous

 1. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
 2. Kokouksen avaus.
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen  suuruudet.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet.
 10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.